Maandelijkse tip?

 
 

Contacteer ons
(Open van 8:30 uur tot 17:00 uur)

Schrijf.be copy & content
Mechelsesteenweg 155
B-2860 Sint-Katelijne-Waver
BE 0848.540.558 

+ 32 15 27 55 10  -  info@Schrijf.be
Menu

Select your language

Algemene voorwaarden

Goede afspraken maken goede vrienden: van uw bestelling tot onze factuur!

Artikel 1. Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing voor Schrijf.be, een handelsnaam van Copy & Content bvba. Zij hebben voorrang op die van de opdrachtgever en behoudens andersluidend en welomschreven beding, doet de opdrachtgever afstand van zijn of haar algemene voorwaarden.

Artikel 2. Getekende offerte

Om betwistingen te vermijden, starten de werkzaamheden pas zodra Schrijf.be de door de opdrachtgever getekende bestelbon, die deel uitmaakt van de door Schrijf.be opgestelde offerte, per fax of brief in zijn bezit kreeg.
Alle prijzen zijn exclusief btw. Alle aanbiedingen en prijsopgaven, in welke vorm ook, zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk het tegendeel werd bepaald. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten. Bij samengestelde prijzen bestaat geen verplichting tot levering van een gedeelte tegen een overeenkomstig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs.

Artikel 3. Kwaliteitsgarantie

Drie copywriters bewerken elke tekst: de aan het project toegewezen tekstschrijver, de kwaliteitsbewaker die controleert of de tekst inhoudelijk voldoet, en de corrector die taalkundig checkt.

Artikel 4. Eén correctieronde

De opdrachtgever heeft recht op één ronde voor herziening en/of correctie van elke tekst. Bijkomende correcties worden beschouwd als auteurscorrecties en extra aangerekend tegen de in de offerte vermelde uurprijs. Als auteurscorrecties worden ook beschouwd: alle fundamentele wijzigingen aan inhoud en stijl ten opzichte van de originele briefing, tenzij expliciet anders in de offerte werd overeengekomen.

Artikel 5. Overdracht van intellectuele rechten

Schrijf.be behoudt het eigendom van alle opgeleverde teksten tot de factuur volledig door de opdrachtgever werd betaald. Op dat moment draagt Schrijf.be de integrale en onvoorwaardelijke intellectuele rechten op het afgeleverde product over aan de opdrachtgever. Die is geen extra vergoeding verschuldigd bij hergebruik, ook niet door derden, in hetzelfde medium of andere media.

Artikel 6. Wederzijdse vertrouwelijkheid

Schrijf.be verplicht zich tot geheimhouding van de opdrachtgever tegenover derden, van alle informatie en gegevens waarvan tijdens de uitvoering van het werk wordt kennisgenomen. Schrijf.be neemt alle mogelijke voorzorgsmaatregelen om de belangen van de opdrachtgever te beschermen.
De opdrachtgever zal zonder toestemming van Schrijf.be aan derden geen mededelingen doen over de aanpak, werkwijze of offerte van Schrijf.be, dan wel zijn rapportering ter beschikking stellen.

Artikel 7. Vrijwaring door de opdrachtgever

De opdrachtgever heeft de plicht om de geleverde teksten en diensten te controleren op onjuistheden en onzorgvuldigheden, en aanvaardt de aansprakelijkheid die daaruit voortvloeit. Hij vrijwaart Schrijf.be van elke aansprakelijkheid, ook voor aanspraken door derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom, op door de opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt, met inbegrip van enige schade die hieruit voortvloeit.

Artikel 8. Facturering

Schrijf.be factureert bij oplevering van de finale tekstversie.
Als de correctieronde waarvan sprake in artikel 4, door de schuld van de opdrachtgever evenwel langer op zich laat wachten dan 15 dagen, heeft Schrijf.be het recht om het volledige bedrag te factureren voor de correctieronde plaatsvindt. Voor opdrachten die lopen over meer dan 30 dagen, heeft Schrijf.be het recht om een maandelijkse factuur op te maken voor de geleverde prestaties. Schrijf.be heeft het recht om iedere deellevering (levering van onderdelen van een samengestelde opdracht) afzonderlijk te factureren.

Artikel 9. Klachten binnen 8 dagen

Elke factuur wordt als door de klant aanvaard beschouwd, als die niet binnen acht dagen na verzending schriftelijk per aangetekende zending protest aantekent. Klachten zijn alleen mogelijk voor zover de opdrachtgever het geleverde niet in gebruik heeft genomen, bewerkt of verwerkt, of op andere wijze daarover beschikt.

Artikel 10. Betaling binnen 15 dagen

Alle facturen moeten uiterlijk 15 dagen na factuurdatum, zonder aftrek van enige korting, worden betaald.

Artikel 11. Schadevergoeding en verwijlintresten

Elke laattijdige betaling of niet-betaling wordt beschouwd als een contractuele fout volgens art. 1147 BW. In dat geval wordt het bedrag van de factuur zonder aanmaning of ingebrekestelling verhoogd met een forfaitaire schadevergoeding van 12% met een minimum van € 150. Bovendien worden verwijlinteresten van 1% per maand aangerekend. Delen van maanden worden bij de berekening in aanmerking genomen als volle maanden. Vergoeding en interest zijn verschuldigd, ongeacht eventuele gerechtelijke intresten en kosten.

Artikel 12. Wijziging van de opdracht

De opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning van de opdracht kan worden beïnvloed, als partijen tussentijds overeenkomen om de aanpak, werkwijze of omvang van de opdracht, en/of de daaruit voortvloeiende werkzaamheden, uit te breiden of te wijzigen. Indien dit leidt tot meerwerk, wordt dit als een aanvullende opdracht aan de opdrachtgever bevestigd. Als de partijen akkoord gaan met een uitvoering in fasen, kan Schrijf.be de afwerking van de delen die tot een volgende fase behoren, opschorten totdat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

Artikel 13. Verzuim van de opdrachtgever

Indien de voortgang in de uitvoering of de levering van het werk door verzuim van de opdrachtgever of door overmacht aan zijn zijde wordt vertraagd, kan door Schrijf.be het volledig overeengekomen bedrag in rekening worden gebracht. Daaronder begrepen: de al gemaakte kosten van de voor deze opdracht bestemde materialen en dit onverminderd zijn recht om verdere kosten, schade en interesten te vorderen.

Artikel 14. Rechtbank van Mechelen

De overeenkomst in al haar onderdelen valt onder het Belgische recht. Alle betwistingen vallen onder de bevoegdheid van de rechtbanken van Mechelen.

Ongewijzigd van kracht sinds 1 juni 2008

 

Neem contact met ons op